Privacyverklaring Baaten ICT Security

Uw privacy is voor Baaten ICT Security van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de regelgeving op het gebied van privacy. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring versie v2.3 (20-03-2021) leggen we uit wat Baaten ICT Security allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.

Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Baaten ICT Security.

Gebruik van persoonsgegevens

Baaten ICT Security verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze websites (www.baaten.com of www.traxotic.net) en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Uw naam en adres;
 • Telefoonnummer;
 • Factuuradres;
 • E-mailadres;
 • Betalingsgegevens;
 • IP-adres en/of hostnaam;
 • Internetbrowser en apparaat type;
 • Overige persoonsgegevens die u expliciet verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch;

Daarnaast verwerkt Baaten ICT Security ook uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van de webhosting diensten die onder de naam Traxotic Networking (www.traxotic.net) worden aangeboden. In aanvulling op de bovenstaande persoonsgegevens, verwerkt Baaten ICT Security in het kader van deze webhostingdiensten ook de volgende persoonsgegevens:

 • Inloggegevens zoals gebruikersnaam en wachtwoord;
 • Overige persoonsgegevens die u impliciet verstrekt door het gebruik van onze webhostingdiensten.

Volgens de wet mogen we deze persoonsgegevens alleen gebruiken als we precies uitleggen waarom en met welke reden. Dit leest u hieronder.

Met welk doel en op welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

Baaten ICT Security verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het uitvoeren van een overeenkomst;
 • Het verlenen van ondersteuning en hulp op afstand op uw verzoek;
 • Het afhandelen van uw betaling;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Baaten ICT Security verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bewaartermijn

Baaten ICT Security bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. Verschillende wettelijke bewaartermijnen gelden hierbij als uitgangspunt.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Baaten ICT Security geeft  uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instellingen, behalve als dat nodig is voor het leveren van de gevraagde dienst of als de wet dit verplicht.

 • Soms werkt Baaten ICT Security samen met andere partijen voor het leveren van de door u gekochte of gevraagde dienstverlening. Bijvoorbeeld wanneer er extra capaciteit is vereist voor het uitvoeren van een ICT beveiligingsonderzoek. In dergelijke gevallen worden uw persoonsgegevens aan deze andere partijen verstrekt voor zover dat nodig is voor het uitvoeren de overeenkomst tussen u en Baaten ICT Security.
 • Baaten ICT Security verstrekt uw persoonsgegevens aan organisaties of instellingen wanneer we dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). In geen enkel ander geval zal Baaten ICT Security uw persoonsgegevens verstrekken aan andere bedrijven of instellingen.
 • Wanneer u gebruik maakt van de op TeamViewer gebaseerde remote support applicatie die wordt aangeboden op de website van Baaten ICT Security, verstrekt u niet alleen gegevens aan Baaten ICT Security, maar ook aan TeamViewer als aanbieder van deze dienst. Kijk voor meer informatie in de TeamViewer Privacy Policy.

Cookies en gebruikersstatistieken

Baaten ICT Security maakt geen gebruik van cookies voor bezoekers van www.baaten.com en www.traxotic.net. Ten behoeve van de gebruikersstatistieken van onze websites maakt Baaten ICT Security gebruik van een eigen installatie van Matomo. Dit gebeurt door het aanroepen van een stukje javascript code op iedere webpagina, of door het aanroepen van een afbeelding. De Matomo omgeving van Baaten ICT Security maakt gebruik van privacyvriendelijke instellingen zoals bijvoorbeeld het anonimiseren van IP-adressen en het honoreren van ingestelde DoNotTrack voorkeuren in browsers.

Voor een selecte groep gebruikers biedt Baaten ICT Security een aantal (niet publieke) online applicaties die gebruik maken van functionele cookies. Functionele cookies zijn noodzakelijk voor een goede technische werking van online applicaties, en het gebruik ervan vereist geen toestemming van de gebruiker.

Beveiliging

Baaten ICT Security neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op. Baaten ICT Security heeft onder andere de volgende maatregelen genomen om uw (persoons)gegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware waaronder een virusscanner en een firewall;
 • Het gebruik van een up-to-date TLS verbinding voor onze websites en online portals zodat verwante gegevenstransporten zo goed als mogelijk zijn beschermd tegen aanvallers;
 • Toepassen van de verschillende beveiligingsstandaarden voor een betrouwbare e-mail omgeving: DNSSEC, STARTTLS, DKIM, SPF, DMARC, DANE;
 • Toegang tot gevoelige gegevens (waaronder persoonsgegevens) wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en een wachtwoord en (indien beschikbaar) een tweede factor;
 • Tijdig installeren van beveiligingsupdates op onze servers en werkplekken;
 • Dagelijkse back-ups van belangrijke (klant)data;
 • Versleutelen (encryptie) van alle gegevens op werkplekken, NAS systemen en (online) backups;
 • Een gesegmenteerde netwerkarchitectuur waarbij de verschillende segmenten / zones middels een firewall van elkaar zijn afgeschermd en uitsluitend noodzakelijk verkeer doorlaten;
 • Online beheerinterfaces zijn afgeschermd voor onbevoegden met een IP-adres filter;
 • Gebruik van een wachtwoordmanager, zodat er gebruik kan worden gemaakt van sterke wachtwoorden;
 • Er wordt geen gebruik gemaakt van (gratis) publieke clouddiensten voor het opslaan van onversleutelde gevoelige gegevens, tenzij relaties hier expliciet om vragen;
 • Centrale blokkade van bekende kwaadaardige domeinnamen (Pi-hole);
 • Baaten ICT Security maakt gebruik van virtuele servers (VPS) bij TransIP en beheert deze zelf. TransIP is een Nederlandse organisatie met datacenters in Amsterdam en Delft en is ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd.

internet.nl e-mail test 100% internet.nl website test 100%

Inzage, wijzigen of verwijderen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Wettelijk gezien heeft u de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van (verouderde) persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
 • overdragen van uw gegevens middels een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie.

Wanneer u zich wilt beroepen op een van deze rechten, kunt met behulp van de contactgegevens op de pagina contact met ons opnemen. Om er zeker van te zijn dat het betreffende verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Klacht indienen

Baaten ICT Security wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, wanneer u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen. Dat kan via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap.

Contactgegevens

Baaten ICT Security
Swinleede 10
2991 WE Barendrecht
E-mail: info@baaten.com
Telefoon: +31 (0)6 212 56 959