Privacyverklaring Baaten ICT Security

Uw privacy is voor Baaten ICT Security van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat Baaten ICT Security allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.

Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Baaten ICT Security.

Gebruik van persoonsgegevens

Baaten ICT Security verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze websites (www.baaten.com of www.traxotic.net) en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Uw naam en adres;
 • Telefoonnummer;
 • Factuuradres;
 • E-mailadres;
 • Betalingsgegevens;
 • IP-adres en/of hostnaam;
 • Internetbrowser en apparaat type;
 • Overige persoonsgegevens die u expliciet verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch;

Daarnaast verwerkt Baaten ICT Security ook uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van de webhosting diensten die onder de naam Traxotic Networking (www.traxotic.net) worden aangeboden. In aanvulling op de bovenstaande persoonsgegevens, verwerkt Baaten ICT Security in het kader van deze webhostingdiensten ook de volgende persoonsgegevens:

 • Inloggegevens zoals gebruikersnaam en wachtwoord;
 • Overige persoonsgegevens die u impliciet verstrekt door het gebruik van onze webhostingdiensten.

Volgens de wet mogen we deze persoonsgegevens alleen gebruiken als we precies uitleggen waarom en met welke reden. Dit leest u hieronder.

Met welk doel en op welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

Baaten ICT Security verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het uitvoeren van een overeenkomst;
 • Het afhandelen van uw betaling;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Baaten ICT Security verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bewaartermijn

Baaten ICT Security bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. Verschillende wettelijke bewaartermijnen gelden hierbij als uitgangspunt.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Baaten ICT Security geeft  uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instellingen, behalve als dat nodig is voor het leveren van de gevraagde dienst of als de wet zegt dat dat moet.

Soms werkt Baaten ICT Security samen met andere bedrijven voor het leveren van de door u gekochte of gevraagde dienstverlening; onze partners. In een dergelijk geval worden uw persoonsgegevens aan deze partners verstrekt voor zover dat nodig is voor het uitvoeren de overeenkomst tussen u en Baaten ICT Security. Daarnaast verstrekt Baaten ICT Security uw persoonsgegevens aan organisaties of instellingen wanneer we dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). In geen enkel ander geval zal Baaten ICT Security uw persoonsgegevens verstrekken aan andere bedrijven of instellingen.

Gebruik van cookies

Baaten ICT Security gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Beveiliging

Baaten ICT Security neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op. Baaten ICT Security heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware waaronder een virusscanner en een firewall;
 • Het gebruik van een TLS verbinding op onze websites waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert (voor bijvoorbeeld het contactformulier);
 • Toepassen van de verschillende beveiligingsstandaarden voor het betrouwbaar gebruiken van e-mail: DNSSEC, STARTTLS, DKIM, SPF, DMARC, DANE;
 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en een wachtwoord;
 • Tijdig installeren van beveiligingsupdates op onze servers en werkplekken;
 • Versleutelen (encryptie) van alle privacygevoelige en vertrouwelijke gegevens op onze werkplekken en in het kader van onze backups.

Inzage, wijzigen of verwijderen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Wettelijk gezien heeft u de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van (verouderde) persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
 • overdragen van uw gegevens middels een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie.

Wanneer u zich wilt beroepen op een van deze rechten, kunt met behulp van de contactgegevens op de pagina contact met ons opnemen. Om er zeker van te zijn dat het betreffende verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Klacht indienen

Baaten ICT Security wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, wanneer u vind dat wij u niet op de juiste manier helpen. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Contactgegevens

Baaten ICT Security
Graafdijk-Oost 62
2973 AD Molenaarsgraaf
E-mail: info@baaten.com
Telefoon: +31 (0)6 212 56 959