Wet computercriminaliteit III (hackvoorstel / hackwet)

De wet Computercriminaliteit regelt dat criminaliteit met ICT als middel én doelwit (ook wel cybercrime genoemd) strafbaar is. Zonder teveel in detail te treden, definieert deze wet wat wordt verstaan onder computercriminaliteit, op welke wijze het wordt bestraft, én welke bevoegdheden de overheid heeft bij het bestrijden en opsporen van computercriminaliteit.

De huidige wet Computercriminaliteit II stamt alweer uit 2006 en wordt mogelijk opgevolgd door de wet Computercriminaliteit III die inmiddels door de Tweede Kamer is goedgekeurd en op dit moment in behandeling is bij de Eerste Kamer. Deze nieuwe wet voorziet primair in meer bevoegdheden voor opsporingsinstanties, en wordt ook wel ‘hackvoorstel‘ genoemd. In het wetsvoorstel wordt gesteld dat het wenselijk is om:

Geautomatiseerde werken op afstand heimelijk binnen te kunnen dringen met het oog op de opsporing van ernstige misdrijven, gegevens op doeltreffende wijze ontoegankelijk te kunnen doen maken ter beëindiging van een strafbaar feit of ter voorkoming van nieuwe strafbare feiten, de strafbaarheid van grooming en van verleiding van een minderjarige tot ontucht te verruimen alsmede het wederrechtelijk voorhanden hebben of bekend maken van door misdrijf verkregen gegevens en de online handelsfraude strafbaar te stellen.

In een eerdere versie van het wetsvoorstel was er nog sprake van een decryptiebevel, wat het mogelijk maakt om een verdachte te straffen wanneer deze het wachtwoord om toegang te krijgen tot versleutelde gegevens niet af wilde geven. Dit is echter geschrapt uit het eindelijke wetsvoorstel, omdat onder andere de Raad van State stelde dat niemand mag worden gedwongen om mee te werken aan zijn eigen veroordeling (het nemo teneturbeginsel).

Wilt u ook graag weten wat verschillende wetten en regels betekenen voor uw organisatie? Baaten ICT Security helpt u te voldoen aan wet- en regelgeving met passende adviezen op het gebied van informatiebeveiliging en privacy.

Zorg dat uw organisatie compliant is, en bespreek de mogelijkheden en kansen onder het genot van een kopje koffie.

Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking!